Ľudovít Magáth,
riaditeľ SBD Topoľčany

Vykonáva svoju funkciu v súlade so stanovami družstva, organizačným poriadkom a náplňou práce. (Stanovy SBD čl.19 bod 1. až 10.). V rámci rozdeľovníka je delegovaný na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Ing. Hana Hatalová,
vedúca ekonomického oddelenia SBD Topoľčany

Riadi ekonomické oddelenie družstva. Do funkcie je menovaná riaditeľom družstva. Vykonáva svoju funkciu v súlade so stanovami družstva, organizačným poriadkom a náplňou práce. V rámci rozdeľovníka je delegovaná na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Aneta Kučerková,
vedúca technického oddelenia SBD Topoľčany

Riadi technické oddelenie družstva. Do funkcie je menovaná riaditeľom družstva. Vykonáva svoju funkciu v súlade so stanovami družstva, organizačným poriadkom a náplňou práce. V rámci rozdeľovníka je delegovaná na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Zhromaždenie delegátov >>

(§ 239 Obch. zák.)

1. Zhromaždenie delegátov (ďalej ZD) je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní funkciu členskej schôdze v nadväznosti na uznesenia prijaté na čiastkových členských schôdzach.

2. Každá základná ekonomická jednotka t.j. členovia družstva každého domu volia na výročnej schôdzi členov domu jedného delegáta, ktorý má právo hlasovať na zasadnutí zhromaždenia delegátov v súlade s uzneseniami výročnej členskej schôdze, na ktorej sa prerokovávajú základné okruhy v zmysle organizačného zabezpečenia zhromaždenia delegátov.

3. Výročná schôdza členov domu v zmysle § 239 ods. 6 Obch. zák. môže plniť funkciu čiastkovej schôdze ak prejednáva hlavné okruhy týkajúce sa členskej základne, ktoré sú predmetom programu ZD v zmysle organizačného zabezpečenia ZD spracovaného predstavenstvom družstva. Čiastková členská schôdza môže prijímať uznesenia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov z daného bloku a uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovalo viac ako 50% prítomných členov.

4. Mandát zvoleného delegáta na ZD je do 12 mesiacov od zvolenia na schôdzi domu.

5. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

a) prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok,
b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
c) voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie ako aj v prípade, ak členstvo v orgáne zanikne smrťou člena. ( § 248 ods. 4 Obch. zák. )
d) prerokovávať a schvaľovať správy o činnosti predstavenstva a kontrolnej komisie družstva,
e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľovať výročnú správu o činnosti družstva, ktorá obsahuje ročnú účtovnú závierku, výrok a správu auditora, spôsob rozdelenia zisku, prípadne spôsobu úhrady straty. (§ 253 Obch. zák.).
f) rozhodovať o zmene výšky zapisovaného základného imania,
g) rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva podaných členom družstva, ktorý odvolanie doručí písomnou formou prostredníctvom predstavenstva družstva  v zákonnej lehote,
h) rozhodovať o rozdelení, premene, zlúčení, splynutí a o zrušení družstva likvidáciou,
i) navrhovať a voliť zástupcu družstva do orgánov záujmového združenia SZBD a zástupcu na rokovania týchto orgánov.

6. Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecné záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynulo viac ako jeden rok

7. Nároky družstva voči členovi predstavenstva sa môžu uplatniť na súde len s predchádzajúcim súhlasom zhromaždenia delegátov.Zhromaždenie delegátov môže schváliť aj zmier a pokonávku v tejto veci.( k ods. 2 § 251 Obch. Zák. )

8. Zhromaždenie delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz za rok. (§ 239 ods. 2 Obch. zák.)

9. Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne najmenej jedna tretina členov družstva alebo kontrolná komisia
(§ 239 ods. 3 Obch.zák.)

10. Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslanýchdelegátom najneskôr desať dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánka musí ďalej obsahovať dátum, hodinu, miesto a program rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály. Pokiaľ je zhromaždenie delegátov zvolané v zmysle čl. 11, ods. 9 týchto stanov, v programe musí byť zahrnutý bod, ktorý je dôvodom zvolania. Predmetom rokovania ZD môžu byť iba sťažnosti, podnety, odvolania členov, ktoré boli na družstvo doručené pred zaslaním pozvánok a materiálov delegátom a body programu v zmysle organizačného zabezpečenia ZD spracované predstavenstvom družstva.

11. Na zhromaždenie delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa zhromaždenia delegátov zúčastňujú s hlasom platným. Na zhromaždení delegátov, kde sa uskutočňujú riadne alebo doplňovacie voľby, sú pozývaní všetci kandidáti navrhnutí do predstavenstva a kontrolnej komisie. Návrh za člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie je platný ak ho uznesením schválila aspoň jedna schôdza členov domu na ktorej sa zúčastnilo minimálne 50% pozvaných členov daného domu. Právoplatnosť mandátu kandidáta na funkciu člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie kontroluje volebná komisia.

12. Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, kedy sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Náhradné ZD musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238, ods. 3 Obchodného zákonníka. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas 2/3 prítomných delegátov. Takéto náhradné ZD nemôže rozhodnúť o zániku alebo rozdelení družstva.
(§ 239 ods. 8 Obch. zák)

13. Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia ZD, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže podať člen, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania ZD. Návrh možno na súd podať len v lehote jedného mesiaca odo dňa, kedy člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.(§ 242 Obch. zák.)

Predstavenstvo >>

(§ 243 Obch. zák.)

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom a stanovami vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov. Svoju činnosť vykonáva do zvolenia nového predstavenstva (čl.12 odstavec 1. Stanov SBD).

O rozsahu činnosti a zodpovednosti predstavenstva pojednávajú Stanovy SBD v článku 12. ďalej v bodoch – 2. až 16. ďalej 17. odstavec a) až o), 19. až 21.

Členovia štatutárneho orgánu SBD Topoľčany prijímajú zodpovednosť vyplývajúcu z ich postavenia. Sú povinní konať vždy v záujme SBD, ochraňovať jeho majetok a povesť.

Ľudovít Magáth - predseda predstavenstva
Predseda predstavenstva zvoláva a riadi rokovanie predstavenstva družstva a navrhuje jeho program. Súčasne rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov na rokovanie predstavenstva družstva (§ 243 odstavca 6 Obch. zák.) v zmysle Stanov družstva č.13 odstavca 1.

Gabriela Barteková – podpredseda predstavenstva
Zastupuje v čase neprítomnosti predsedu v zmysle (§243 ods. 5 Obch. zák.) Stanov SBD čl.13 odstavca 2.

Ing. Rudolf Just – člen predstavenstva
Svoju funkciu vykonáva v zmysle (§243 Obch.zák.) Stanov SBD čl.12.

Mgr. Ida Valachová – členka predstavenstva
Svoju funkciu vykonáva v zmysle (§243 Obch.zák.) Stanov SBD čl.12.

Ing. Alena Ďurčeková – členka predstavenstva
Svoju funkciu vykonáva v zmysle (§243 Obch.zák.) Stanov SBD čl.12.

Kontrolná komisia >>

(§ 244 Obch. zák.)

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať činnosť družstva a prerokováva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa zasadaní ostatných orgánov družstva.

Ing. Marta Schneidgenová – predsedkyňa KK-SBD
Svoju funkciu vykonáva v zmysle Stanov SBD Topoľčany čl.14 (§ 244 Obch. zák.)
Zvoláva zasadnutie členov KK podľa potreby, minimálne jeden krát za štvrťrok.

Ing. Miroslav Pinďár – člen KK-SBD
Svoju funkciu vykonáva v zmysle Stanov SBD Topoľčany čl.14 (§ 244 Obch. zák.)

Ing. Silvia Habajová
Svoju funkciu vykonáva v zmysle Stanov SBD Topoľčany čl.14 (§ 244 Obch. zák.)

Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00