Prevádzkovateľ: Stavebné bytové družstvo Topoľčany.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Mojmírová 2, 955 01 Topoľčany, SR
IČO: 00174840
IČ DPH: SK2021315241
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Nitre pod číslom Dr 276/N

Dotknuté osoby

 • zamestnanci prevádzkovateľa
 • návštevy (akékoľvek osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa)

Zoznam spracúvaných osobných údajov

audiovizuálny záznam – zachytenie podobizne dotknutej osoby, ktorá môže odhaľovať zároveň aj informácie týkajúce sa napr. fyzickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej identity dotknutej osoby.

Spracúvanie týchto osobných údajov je vykonávané v súlade s legislatívou SR a nariadením EÚ

 • GDPR – ochrana osobných údajov –Nariadenie EÚ 2016/679
 • Zákon o ochrane osobných údajov – Zákon č. 18/2018 Z. z.
 • Zákonník práce – Zákon č. 311/2001 Z. z.
 • Občiansky zákonník – Zákon č. 40/1964 Zb.

Účel spracúvania

Kamerový systém využíva prevádzkovateľ výlučne na účely bezpečnosti a ochrany majetku, t.j.:

 • Zamedzenie prístupu neoprávnených osôb do priestorov prevádzkovateľa.
 • Identifikácia osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa z dôvodu práce zamestnancov s osobnými údajmi, dôvernými informáciami, utajovanými skutočnosťami a pod. týkajúcimi sa prevádzkovateľa a/alebo jeho zákazníkov, obchodných partnerov.
 • Predchádzanie kriminality a narúšaniu bezpečnosti / ochrany údajov.
 • Odhaľovanie kriminality – uplatňovanie právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania.

Bezpečnosť spracúvania

 • uchovávanie audiovizuálnych záznamov v chránenom priestore a na úložisku, ktoré nie je pripojené na internetovú sieť
 • obmedzený prístup k audiovizuálnym záznamom len oprávneným osobám prevádzkovateľa
 • monitorovaný je len nevyhnutný priestor, ktorý neobmedzuje práva osôb na ich súkromie na pracovisku a v spoločných priestoroch, a ktorý je náležite označený

Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov / audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb sa vykonáva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

(Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia

Prevádzkovateľ jednak pre svoju ochranu a bezpečnosť údajov a majetku, ako aj pre korektné dodržiavanie obchodných zmlúv a Spracovateľských zmlúv, musí zabezpečiť ochranu majetku, osobných údajov, dôverných informácií, utajovaných skutočností, a ostatných dát. Preto je nevyhnutné, aby bol prístup do priestorov spoločnosti monitorovaný a náležite zabezpečený.
V prípade, že by dotknutá osoba odmietala spracúvanie / vytváranie týchto audiovizuálnych záznamov, nebude možné udeliť jej prístup do priestorov prevádzkovateľa a teda ani vykonávať pracovnú činnosť v jeho priestoroch.
Každá prípadná námietka dotknutej osoby však bude v prvom rade dôkladne preskúmaná podľa nižšie uvedeného postupu a následne vyhodnotená ako opodstatnená alebo neopodstatnená.(viď: Poznámka pri Právach dotknutých osôb)

Príjemcovia/ kategórie príjemcov

 • audiovizuálne záznamy: oprávnené osoby prevádzkovateľa, t.j. administrátori, príp. ďalšie poverené osoby.
 • real-time vizuálny prenos z kamiersekretariát prevádzkovateľa
 • orgány činné v trestnom konaní a ďalšie kontrolné orgány SR (ak nevyhnutné)

Doba uchovávania: 7 dní – audiovizuálne záznamy sa automaticky prepisujú novými audiovizuálnymi záznamami po 7 dňoch.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Poznámka

V prípade, že by dotknutá osoba namietala spracúvanie svojich osobných údajov kamerovým systémom, Prevádzkovateľ túto námietku preverí, t.j. uskutoční:

test proporcionality, ktorý zahŕňa:
- test vhodnosti / spôsobilosti spracúvania naplniť sledovaný účel
- test nevyhnutnosti / potrebnosti daného spracúvania 
- test primeranosti spracúvania osobných údajov / nevyhnutnosti rozsahu spracúvania osobných údajov

balančný test
- či nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej soby

Následne námietku prevádzkovateľ buď akceptuje ako opodstatnenú a vyvodí náležité dôsledky a opatrenia, alebo námietku zamietne ako neopodstatnenú. 

Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00