Ekonomické a finančné služby

Samostatné vedenie bežných a úverových účtov vlastníkov bytov a FPÚaO bytového domu.

Rozpočítavanie nákladov za služby spojené s bývaním.

Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu.

Zabezpečenie úverov k modernizácii, resp. obnove bytového domu.

Technické služby

Údržba, oprava a modernizácia bytového domu.

Podrobná pasportizácia bytového domu s vypracovaním plánu opráv.

Prevádzka a revízia vyhradených technických zariadení.

Zabezpečenie dodávky energií, zabezpečenie meracej a regulačnej techniky.

Havarijná a poruchová služba.

Právne služby

Právne poradenstvo.

Právny servis s vymáhaním nedoplatkov.

Uzatváranie dohôd o splatení dlhu.

Realizácia výkonu zákonného záložného práva.

Vypracovanie návrhu a zabezpečenie exekučných konaní a dobrovoľnej dražby.

Máte záujem o naše služby?

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00 (Zákaznícke centrum)
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00
Obedná prestávka od 11:30 do 12:00