Vedenie družstva

Organizačná štruktúra SBD Topoľčany - .

Ing. Pavol Ondruš - riaditeľ

Do svojej funkcie je menovaný predstavenstvom. Riaditeľ riadi a organizuje bežnú činnosť družstva. Jeho konanie v mene družstva je konaním v rámci poverenia určitou činnosťou v súlade s organizačným poriadkom družstvaschváleným predstavenstvom družstva. Vykonáva svoju funkciu v súlade so stanovami družstva, organizačným poriadkom a náplňou práce. (Stanovy SBD čl.19 bod 1. až 10.) Na základe uznesenia predstavenstva družstva č. 2014-12-08R-5 zo dňa 17.12.2014 vykonáva funkciu od 1.2.2015V rámci rozdeľovníka je delegovaný na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Ing. Silvia Mrižová - vedúca ekonomického oddelenia

Riadi ekonomický úsek družstva. Do funkcie je menovaná riaditeľom družstva. Vykonáva svoju funkciu v súlade so stanovami družstva, organizačným poriadkom a náplňou práce.


Ľudovít Hruška - vedúci technického oddelenia

Riadi technicko - prevádzkový úsek v rozsahu delegovanej právomoci. Vykonáva svoju funkciu v súlade s organizačným poriadkom a náplňou práce.

 

TOPlist

Prihlásenie