Vedenie družstva

Organizačná štruktúra SBD Topoľčany - .

Ing. Silvia Mrižová - poverená riadením SBD Topoľčany

Vykonáva svoju funkciu v súlade so stanovami družstva, organizačným poriadkom a náplňou práce. (Stanovy SBD čl.19 bod 1. až 10.). V rámci rozdeľovníka je delegovaná na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Ing. Silvia Mrižová - vedúca ekonomického oddelenia

Riadi ekonomický úsek družstva. Do funkcie je menovaná riaditeľom družstva. Vykonáva svoju funkciu v súlade so stanovami družstva, organizačným poriadkom a náplňou práce.


Lucia Vožďárová - vedúca technického oddelenia

Riadi technicko - prevádzkový úsek v rozsahu delegovanej právomoci. Vykonáva svoju funkciu v súlade s organizačným poriadkom a náplňou práce.

 

TOPlist

Prihlásenie