Termíny odpočtov

Správca Stavebné bytové družstvo Topoľčany oznamuje užívateľom bytov, že k 31.12. 2018 bude vykonaný:

Odpočet meračov tepla typu TECHEM na radiátoroch a vodomerov na SV a TUV bude vykonaný diaľkovo rádiovým   prenosom bez nutnosti vstupu do bytu.

 

Správca Stavebné bytové družstvo Topoľčany oznamuje užívateľom bytov bytových domov: ul. P. O. Hviezdoslava 2324/40,42,44; ul. P. O. Hviezdoslava 2331; Clementisova 1981; Stummerova 4623/88 Topoľčany; Komenského 665 Bošany; Školská 191, Chynorany, že v mesiaci január 2019 bude vykonaný odpočet digitálnych pomerových meračov tepla METRA E-ITN20 na radiátoroch, v nasledovných termínoch:

 

1. termín od 2. 1. 2019 do 15.1.2019         2. termín od 16. 1. 2019 do 31. 1. 2019
 
O presnom termíne odpočtu v bytovom dome Vás odpočtová služba písomne upozorní oznamom na vchodových dverách. Náhradný termín je potrebné dohodnúť na telefónnom čísle zanechanom odpočtovou službou!
Odpočet vodomerov na SV a TUV bude vykonaný diaľkovo - rádiovým prenosom bez nutnosti vstupu do bytu.
Upozorňujeme užívateľov bytov, aby rešpektovali oznam vo vchodoch na sprístupnenie bytov k odčítaniu všetkých meračov. Pokiaľ sa v byte dlhodobo nezdržiavate, je potrebné dohodnúť si termín odčítania individuálne na SBD Topoľčany na tel.č.038/5323243 najneskôr do 31.01.2019.
Odpočet mimo uvedené termíny bude žiadateľovi vyfakturovaný.
Ak vlastník bytu neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté týmto konaním (§11 ods. 3 Zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z., uznesenia zo schôdze vlastníkov.

 

Správca Stavebné bytové družstvo Topoľčany oznamuje užívateľom bytov bytových domov: Krušovská 2302, Topoľčany; J. Jesenského 2296, Topoľčany; J. Kráľa 921, Bošany; Komenského 667, Bošany, že v mesiaci január 2019 bude vykonaný odpočet digitálnych aj odparovacích meračov tepla na radiátoroch, typ ISTA, v nasledovných termínoch:
    
                          1. termín od 2. 1. 2019 do 15. 1. 2019      
 2. termín od 16. 1. 2019 do 31. 1. 2019
  
O presnom termíne odpočtu v bytovom dome Vás odpočtová služba písomne upozorní oznamom na vchodových dverách. Náhradný termín je potrebné dohodnúť na telefónnom čísle zanechanom odpočtovou službou!
Odpočet vodomerov na SV a TUV bude vykonaný diaľkovo - rádiovým prenosom bez nutnosti vstupu do bytu.
Upozorňujeme užívateľov bytov, aby rešpektovali oznam vo vchodoch na sprístupnenie bytov k odčítaniu všetkých meračov. Pokiaľ sa v byte dlhodobo nezdržiavate, je potrebné dohodnúť si termín odčítania individuálne na SBD Topoľčany na tel.č.038/5323243 najneskôr do 31.01.2019.
Odpočet mimo uvedené termíny bude žiadateľovi vyfakturovaný.
Ak vlastník bytu neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté týmto konaním (§11 ods. 3 Zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z., uznesenia zo schôdze vlastníkov).

    V Topoľčanoch dňa 10.12. 2018                                 Ing. Silvia Mrižová, v. r. poverená riadením SBD Topoľčany

 

Prihlásenie