Oznamy

Oznam

Stavebné bytové družstvo Topoľčany oznamuje, že Zmluvy o prevode do osobného vlastníctva sa budú v roku 2018 vystavovať iba do 31. 10. 2018. 

Ďakujeme za porozumenie.

                                                                                          Ing. Silvia Mrižová,  poverená riadením SBD Topoľčany 


 

MESTO TOPOĽČANY                                                                                     Rozhodnutie R 

Číslo: 2015/Výst.100 K v Topoľčanoch, dňa 08.06.2015Mesto Topoľčany, stavebný úrad zvolal dňa 03.06.2015 pracovné stretnutie so správcami bytových domov mesta Topoľčany ohľadom dojednania spoločného postupu pri žiadostiach týkajúcich sa zasklievania balkónov a lodžii bytových domov.
Na tomto stretnutí bolo dohodnuté nasledovné: ..
- Akékoľvek úpravy balkónov a lodžií (zasklievanie, rolety, žalúzie a pod.) v bytových domov budú povoľované ako celok spoločne pre celý bytový dom. K žiadosti bude doložená projektová dokumentácia, stanovisko statika, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, súhlas vlastníkov v zmysle zákona o vlastníctve bytov č. ÍS2/Í993 Z.z. Po nadobudnutí právoplatnosti povolenia budú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní odsúhlasený typ zasklievania akceptovať.
- Individuálne žiadosti nebudú povoľované.
Pri umiestňovaní klimatizačných jednotiek plati nasledovné:
- ak je vonkajšia jednotka voľne položená na balkóne, nie je potrebné povolenie stavebného úradu
- ak je ukotvená do akejkoľvek spoločnej časti bytového domu napr. muriva je potrebné povolenie stavebného úradu. "


Možnosti zabezpečenia upratovania spoločných priestorovv bytových domoch

Vzhľadom k množiacim sa sťažnostiam z bytových domov v správe družstva na neplnenie povinností upratovania a čistenia mnohými vlastníkmi bytov a taktiež nájomníkmi, ktorí nekonajú v súlade s Domovým poriadkom a interným rozpisom služieb na zabezpečenie tejto činnosti, družstvo je schopné a ochotné túto službu pre bytové domy zabezpečovať vlastnými kapacitami na náklady prevádzkových fondov domov ( odmena pracovníkov a odvody s tým súvisiace, čistiace prostriedky). Rovnako má družstvo možnosť zabezpečovať túto činnosť dodávateľským spôsobom. Predstavenstvo na svojom augustovom zasadnutí sa týmto zaoberalo a predkladá nasledovné možnosti riešenia:

V súčasnosti na základe požiadavky vlastníkov bytov družstvo už zabezpečuje pre jednotlivé domy upratovanie
• Vlastnými kapacitami – vlastnými pracovníkmi alebo uzatvorením dohody o pracovnej činnosti s fyzickou osobou, ktorú si vybrali vlastníci bytov
• Dodávateľskou firmou

Obvykle sú v domoch zaužívané upratovacie služby v rozsahu (uvádzame pre 1 vchod 8 – podlažného domu):

1 x týždenne vestibul + priľahlý chodník
1 x za 14 dní umytie schodiska
1 x za 2 mesiace umytie okien a dverí spoločných priestorov

Zima – odstránenie snehu z vonkajších schodov a priľahlých chodníkov (podľa klimatických podmienok, pri upratovaní upratovacou skupinou družstva zabezpečí dodávateľská firma, fakturácia podľa vykonaných prác)

Náklad na 1 b.j. je cca 2 – 3 EUR/byt mesačne v závislosti na individuálnych požiadavkách vlastníkov bytov a podmienkach čistených priestorov (práce realizované družstvom). Dodávateľsky realizované upratovanie bude zo strany dodávateľa v prípade záujmu vlastníkov bytov ocenené v ponuke.
Časť nákladov môže byť účtovaná z prevádzkového fondu tvoreného za súčasne platných podmienok, časť zvýšením predpisu úhrad. Pred hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov domu bude spracovaná kalkulácia zo strany správcu (družstva).

K upratovacím prácam ponúkame aj rôzne doplnkové služby (samostatne ohodnotené, zúčtované na ťarchu prevádzkového fondu domu) ako vypratávanie spoločných priestorov, upratovanie po maliaroch a rôznych stavebných prácach. Sme schopní zabezpečiť rôzne frekvencie upratovacích prác od jednorazových zákaziek až po denné upratovanie. Rozpis upratovacích prác pripravíme v spolupráci s Vašim zástupcom vlastníkov bytov tak, aby bol čo najefektívnejší pre Váš bytový dom. Postaráme sa o zásobovanie upratovacími pomôckami, čistiacimi prostriedkami a hygienickými potrebami v cenách s množstevnými cenovými zľavami.
Pravidelný upratovací servis poskytujeme už na niekoľkých bytových domov v správe družstva.

Kontakt: ekonomický úsek družstva, samostatná referentka hospodárskej správy 038/5323244
 

 

Prihlásenie