Predstavenstvo


(§ 243 Obch. zák.)

1.Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom a stanovami vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov. Svoju činnosť vykonáva do zvolenia nového predstavenstva (čl.12 bod 1. Stanov SBD).
O rozsahu činnosti a zodpovednosti predstavenstva pojednávajú Stanovy SBD v článku 12. ďalej v bodoch - 2. až 16. ďalej 17.odstavec a) až o), 19. až 21.
Členovia štatutárneho orgánu SBD Topoľčany prijímajú zodpovednosť vyplývajúcu z ich postavenia. Sú povinní konať vždy v záujme SBD, ochraňovať jeho majetok a povesť.


Tibor Fodor - predseda predstavenstva

Je nositeľom koncepcie ekvitermickej regulácie na päte bytových domov (DVS) a znižovania energetickej náročnosti bytových domov v správe SBD Topoľčany.
– je členom SSTP (Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia) so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov,
– je držiteľom osvedčenia energetický audítor
- je držiteľom OSVEDČENIA o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďaľšieho vzdelávania - SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU NA SLOVENSKU
– je nápomocný pri činnosti jednotlivých komisií pri SBD
– je členom redakčnej rady a pripravuje materiály do INFA SBD.
- v rámci rozdeľovníka je delegovaný na schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a členských schôdzí počas volebného obdobia - obhajuje ich oprávnené požiadavky. Počas volebného obdobia je delegátom ZD SZBD.


Ľudovít Magáth - podpredseda predstavenstva

Zastupuje v čase neprítomnosti predsedu (§243 ods. 5 Obch. zák.) Stanov SBD čl.13 ods. 2.
Je spolunositeľom koncepcie ekvitermickej regulácie na päte bytových domov (DVS) a znižovania energetickej náročnosti bytových domov v správe SBD,
– je predsedom technickej komisie pri SBD, predkladá návrhy na zasadnutia predstavenstva
– je vedúcim redakčnej rady INFA SBD, spracováva a zabezpečuje jeho tlač
– je zástupcom bytového domu.
- v rámci rozdeľovníka je delegovaný na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Ing. Rudolf Just - člen predstavenstva

Svoju funkciu vykonáva v zmysle (§243Obch.zák.) Stanov SBD čl.12 ods. 1 - 21.
- v zmysle čl. 20 Stanov vedie komisiu zástupcov bytových domov a predkladá návrhy aj s návrhom uznesení ( Stanovy čl. 19) na zasadnutia predstavenstva,
- je zástupcom bytového domu.
- v rámci rozdeľovníka je delegovaný na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Mgr. Ida Valachová - členka predstavenstva

Svoju funkciu vykonáva v zmysle
(§243Obch.zák.) Stanov SBD čl.12 ods. 1 - 21.
- v zmysle čl. 20 Stanov vedie bytovú komisiu a predkladá návrhy aj s návrhom uznesení (Stanovy čl. 19) na zasadnutia predstavenstva,
- v rámci rozdeľovníka je delegovaná na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Gabriela Barteková - členka predstavenstva

Svoju funkciu vykonáva v zmysle
( §243Obch.zák.) Stanov SBD čl.12 ods. 1 - 21.
- v zmysle čl. 20 Stanov vedie ekonomickú komisiu a predkladá návrhy aj s návrhom uznesení ( Stanovy čl. 19) na zasadnutia predstavenstva,
– je zástupcom bytového domu.
- v rámci rozdeľovníka je delegovaná na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Prihlásenie