Kontrolná komisia

(§ 244 Obch. zák.)

 

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať činnosť družstva a prerokováva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa zasadaní ostatných orgánov družstva.


 

Ing. Alena Ďurčeková - predsedkyňa KK-SBD

Svoju funkciu vykonáva v zmysle Stanov SBD Topoľčany čl.14 ods. 1-14 (§ 244 Obch. zák.)

Zvoláva zasadnutie členov KK podľa potreby, minimálne jeden krát za štvrťrok.
V rámci rozdeľovníka je delegovaný na schôdze vlastníkov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

KONTAKT: kksbd@sbdtopolcany.sk (aktívny link)


 

Ing. Miroslav Pinďár - člen KK-SBD

Svoju funkciu vykonáva v zmysle Stanov SBD Topoľčany čl.14 ods. 1-14 (§ 244 Obch. zák.)


 

Ing. Marta Schneidgenová

Svoju funkciu vykonáva v zmysle Stanov SBD Topoľčany čl.14 ods. 1-14 (§ 244 Obch. zák.)

Prihlásenie