ŠFRB

 Legislatívne zmeny pri poskytovaní úveru zo ŠFRB , Obnova a Jessica
Od 1.1.2014 nadobúda účinnosť nový zákon č.150/2013 z 15.mája 2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania na obnovu - podpora sa poskytne žiadateľovi, ktorý splní podmienky ustanovení zákona o ŠFRB a ktorý preukáže schopnosť podľa § 9 ods.1 uvedeného zákona.
             - a) platiť splátky úveru a úroky z úveru v dohodnutej výške a v dohodnutých lehotách
             - b) zabezpečiť záväzky vyplývajúce z úveru
Podávanie žiadosti v kalendárnom roku od 15.1.- 31.10.
               - vyjadrenie MSÚ do 10 dní od podania žiadosti
               - ObSÚ do 30 dní registrácia do poradovníka na pridelenie úveru zo ŠFRB
               - sledovanie počtu neplatičov v danom bytovom dome do splatenia úveru
               - vlastné zdroje musia byť v objeme 25 % nákladu obnovy
Výška ročnej úrokovej sadzby:
           - zateplenie bytového domu 1.5%, výmena alebo rekonštrukcia výťahov 1%, odstránenie systémových vád 1% (12 definovaných), výmena spoločných vnútorných rozvodov 0,5%, iná modernizácia 3% napr. maľovanie spoločných priestorov a pod., nie je možné poskytnúť napr. na zriadenie novej kotolne
            - (možná kombinácia)
            - pri kombinácii dvoch z vyššie uvedených sa použije nižšia z úrokových sadzieb
            - pri kombinácii troch a viacerých môže byť aj tzv. nulová úroková sadzba
            - Úver z eurofondov Jessica bude od roku 2014 poskytovaný s 1% úrokovou sadzbou a lehotou splatnosti 15 rokov
Čo musí predchádzať obnove bytového domu - čiastočnej, komplexnej?
          - rozhodnutie, prijaté uznesenie zo schôdze vlastníkov bytov v čo najpresnejšej forme v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z. a neskorších noviel
           - zadanie a vyhotovenie projektu (zabezpečí SBD), pripomienkové konanie = prípravná investičná fáza
           - žiadosť o vydanie stavebného povolenia (SBD), stavebné konanie
           - výber zhotoviteľa zo strany vlastníkov bytov (priamym zadaním resp. výberovým spôsobom) pri splnení zákonných podmienok bytového zákona – tento krok je možné časovo umiestniť aj do predchádzajúcich bodov
           - zmluvné zabezpečenie obnovy
           - zabezpečenie úveru
           - realizácia obnovy
           - kolaudačné konanie
           - záručná doba

Od schválenia rozsahu obnovy financovaním max. 75% nákladov z úveru a splnomocnenia správcu k súvisiacej činnosti po podanie žiadosti o úver na ŠFRB (všetky formy) je potrebné kalkulovať s dobou minimálne 3-4 mesiace. Ak nie je potrebné stavebné konanie (výťahy, rozvody), doba sa skráti o cca 2 mesiace.
Poskytnutie finančných prostriedkov v prípade schválenia úveru zo strany ŠFRB v roku 2013 trvalo aj 8 mesiacov.
Uvedené časové hľadisko je pre rozhodovania vlastníkov dôležitým faktorom a nemožno ho podceňovať.
Bližšie informácie o konkrétnych možnostiach financovania opráv a rekonštrukcií spoločných častí a zariadení bytových domov v správe družstva poskytne všetkým záujemcom ekonomický úsek.
 

Prihlásenie