Smernice

Informácia o spracúvaní osobných údajov .

Reklamačný poriadok .

Smernica  o spôsobe rozpočítania nákladov za plnenia spojené s užívaním bytov  za rok 2018  p 

Požiarno - poplachové smernice  P 

Domový poriadok D 

Etický kódex  E 

Ceny úkonov správcu nad rámec zmluvných vzťahov S 

Zmluva o výkone správy .

Prihlásenie