Legislatíva

 . - Zákon č. 283 z 13. septembra 2018, s účinnosťou od 1.11. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Z -Zákon č. 205 z 1. júla 2014, s účinnosťou od 1. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej radySlovenskejrepubliky č. 182/1993 Z.z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

B -  Úplné znenie zákona č. 182/1993 Z.z. (stav k 1.4.2010) o  vlastníctve bytov a nebytových 

Z - Vyhláška 240 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21. marca 2016, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla ( účinnosť od 1. januára 2017)

Z  - Zákon č.199, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V  - Výnos ÚRSO č. 06/2008  z 23. júla 2008, súčinnosťou od 1.8.2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla 

O  - OBČIANSKY ZÁKONNÍK - Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016

O  - OBCHODNÝ  ZÁKONNÍK  513/1991 Zb.

 

 

Prihlásenie